Privacy verklaring

Privacy verklaring voor sollicitanten - Score Utica

Privacy verklaring voor sollicitanten

Omdat Score Utica door middel van onze vacatures ook persoonsgegevens zal verwerken, informeren wij u hierover in deze privacyverklaring.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Score Utica , gevestigd te (4131NR) Vianen, aan De Limiet 13, en te bereiken via info@score-utica.nl en +31 (0)88 093 00 00.

Via deze vacature vraagt Score Utica u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Dit betreft uw NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, uw curriculum vitae en alle gegevens die betrekking hebben op de door u gevolgde opleidingen (en cijferlijsten), cursussen en stages en op de aard en inhoud van uw vorige dienstbetrekkingen. Indien ongevraagd aanvullende persoonsgegevens door u worden verstrekt, geeft u (door deze actieve handeling) toestemming aan Score Utica om ook deze gegevens op te slaan en/of anderszins te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure.

Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming, en enkel worden gebruikt om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarvoor de vacature is geplaatst, ter uitvoering van wervings- en selectieproces. Daarnaast zal Score Utica, indien nodig, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor verdere vragen en/of om u uitnodigen voor een (kennismakings-)gesprek.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u expliciet aangeeft dat uw gegevens langer mogen worden bewaard in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar na uw toestemming daartoe bewaren.

Score Utica neemt de passende beveiligingsmaatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen, en niet voor het algemene publiek.

U heeft daarnaast het recht om bij Score Utica een verzoek in te dienen om uitsluitsel te verkrijgen of Score Utica persoonsgegevens van u verwerkt, en zo ja, inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U kunt Score Utica verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen, indien uw gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. U zult zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een reactie ontvangen van Score Utica. Een afwijzing van uw verzoek zal worden gemotiveerd. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens of afwijzing van uw verzoek door Score Utica.