Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1. Begrippen

In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis:

Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Score Utica aangeboden Diensten;

(Bruikleen)product: door Score Utica in bruikleen gegeven dan wel te koop aangeboden producten, verbandhoudende met dan wel noodzakelijk voor de door Score Utica aangeboden Diensten;

Diensten: alle door Score Utica aangeboden diensten inclusief het leveren van (Bruikleen)producten;

Klant: de (rechts)persoon die (mogelijk) een overeenkomst aangaat met Score Utica;

Score Utica: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Score Utica B.V. (ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 53961242) en Utica B.V. (ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 08035960) alsmede hun rechtsopvolger(s) en/of de door hen aangewezen (rechts)personen, evenals de tot deze vennootschap behorende (groeps)maatschappijen en/of deelneming(en) in de zin van artikel 2:24 (a, b en c) van het Burgerlijk Wetboek (BW);

Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

De bovenstaande definities hebben dezelfde betekenis in enkel- en meervoud.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en/of overeenkomsten met Score Utica, alsmede op de uitvoering daarvan.

2.2. Deze toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Op van deze Voorwaarden afwijkende bedingen kan door Klant slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Score Utica schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op in de toekomst tussen Score Utica en Klant te sluiten overeenkomsten, tenzij alsdan anders wordt overeengekomen.

2.5. Score Utica is te allen tijde bevoegd om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website en worden toegezonden aan Klant. De nieuwe voorwaarden treden in werking binnen 5 dagen nadat Klant hier kennis van heeft kunnen nemen. De meest recente versie van de Voorwaarden is dan van toepassing.

2.6. Deze Voorwaarden worden mede bedongen ten aanzien van (rechts)personen, al dan niet in dienstverband, die door Score Utica worden ingeschakeld bij de uitvoering van een overeenkomst of die in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn.

2.7. Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden en/of een overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen uit deze Voorwaarden en/of overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen Score Utica en Klant in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit een overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van Score Utica zijn vrijblijvend.

3.2. Klant staat in voor de juistheid van de gegevens waar Score Utica haar aanbieding op baseert.

3.3. Score Utica is pas gebonden aan een overeenkomst indien zij een overeenkomst schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel indien Score Utica met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Score Utica behoudt zich het recht voor om de aanvraag voor een Aansluiting te weigeren. Score Utica is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een dergelijke afwijzing.

3.4. Score Utica kan niet aan haar offertes of aanbiedingen gehouden worden indien deze kennelijke vergissingen of verschrijvingen bevatten.

3.5. Mondelinge toezeggingen of afspraken van personeel binden Score Utica alleen indien Score Utica dit schriftelijk heeft bevestigd. Wijzigingen ten aanzien van een overeenkomst zijn pas bindend indien dit schriftelijk overeen is gekomen.

3.6. Deze Voorwaarden zijn integraal van toepassing op eventuele wijzigingen van de overeenkomst.

3.7. Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan door Score Utica, ook indien het de stilzwijgende of uitdrukkelijke bedoeling is dat een overeenkomst door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404 BW, 7:404 lid 2 BW en 7:409 BW zijn (rechts)personen die, al dan niet in dienstbetrekking, voor Score Utica werken niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

 

Artikel 4. Duur overeenkomst en beëindiging

4.1. Een overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij in de overeenkomst
anders wordt overeengekomen. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden worden opgezegd. De opzegtermijn vangt aan op de laatste dag van de factuurperiode waarin de opzegging door Score Utica wordt ontvangen. De in dit artikel bedoelde opzegtermijn geldt ook indien Klant de overeenkomst slechts voor een deel opzegt.

4.2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, wordt na afloop van de initiële
contractperiode telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij Klant of Score Utica de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de initiële contractperiode of een daaropvolgende contractperiode. De in dit artikel bedoelde opzegtermijn geldt ook indien Klant de overeenkomst slechts voor een deel opzegt. Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar. De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en onder vermelding van naam, adres, postcode,
woonplaats, klantnummer en de gewenste einddatum plaatsvinden.

4.4. Score Utica is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade of kosten, en zonder afstand te doen van enig ander recht, haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of tussentijds op te zeggen, indien:

Klant zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt;
er sprake is van een (dreigend) faillissement van Klant;
Klant surseance van betaling heeft aangevraagd of voornemens is dit aan te vragen;
Klant niet meer vrijelijk kan beschikken over (liquide) middelen door bijvoorbeeld beslaglegging;
Klant wordt ontbonden of het voornemen heeft te ontbinden;
de eigendom van Klant wordt overgedragen aan een derde of de derde enige zeggenschap heeft verkregen;
indien Klant handelt in strijd met de openbare orde of goede zeden en mogelijk afbreuk doet aan de reputatie van Score Utica. 

4.5. Direct na beëindiging van de overeenkomst uit welke hoofde dan ook staakt Klant het gebruik van de door Score Utica ter beschikking gestelde (Bruikleen)producten en Diensten. Alle kosten in verband met teruggave van (Bruikleen)producten, Diensten en (persoons)gegevens komen voor rekening van Klant.

4.6. In geval van beëindiging van een overeenkomst heeft Klant nimmer recht op restitutie van enig bedrag. In geval van beëindiging van een overeenkomst in een geval als omschreven in artikel 4.4. van deze Voorwaarden, zijn alle reeds verschuldigde bedragen alsmede alle toekomstig verschuldigde bedragen uit hoofde van de overeenkomst direct opeisbaar en geheel verschuldigd.

4.7. Rechten en plichten uit een overeenkomst die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Uitvoering en medewerking Klant

5.1. Score Utica zal zich naar haar beste vermogen inspannen de werkzaamheden met zorg uit te voeren. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij Score Utica een uitdrukkelijk resultaat schriftelijk en met voldoende bepaalbaarheid heeft bevestigd. Alle opgaven door Score Utica van capaciteiten, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar Diensten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Score Utica kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Opgaven van Score Utica betreffende capaciteiten, kwaliteit en prestaties gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

5.2. Klant is gehouden alle benodigde medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is Klant verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van alle niet door Score Utica geleverde hard- en software, zoals (rand-)apparatuur, software, het (tijdig) maken van back-ups, controle- en (virus)beveiliging, adequaat systeembeheer van de geleverde websites en databestanden, alsmede voor de informatie die wordt uitgewisseld of verwerkt via deze (rand-)apparatuur, software, websites en/of databestanden.

5.3. Score Utica heeft het recht om eisen te stellen aan de door Klant gebruikte hard- en software. Klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat de hard- en software te allen tijde voldoet aan de door Score Utica gestelde condities.

5.4. De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Score Utica is gevestigd.

 

Artikel 6. Gebruik van Diensten, (Bruikleen)producten en intellectuele eigendom

6.1. Klant is gerechtigd de Diensten en (Bruikleen)producten die in bruikleen zijn gegeven uitsluitend persoonlijk of binnen de eigen rechtspersoon te gebruiken en zulks voor het overeengekomen aantal gebruikers en zulks gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het is niet toegestaan Diensten of (Bruikleen)producten die in bruikleen zijn gegeven, al dan niet tegen betaling, aan derden ter beschikking te stellen, door te leveren of op andere wijze te (doen) exploiteren.

6.2. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten en
(Bruikleen)producten komen toe aan Score Utica dan wel aan haar toeleveranciers en/of licentiegevers.

6.3. Het is Klant niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en
andere aanduidingen van Score Utica, tenzij Klant hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Score Utica ontvangt. In dit laatste geval zal Klant zich houden aan de richtlijnen en instructies van Score Utica met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van Score Utica.

6.4. Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

6.5. Score Utica garandeert niet dat de (Bruikleen)producten en Diensten te allen tijde foutloos functioneren. Score Utica is gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de (Bruikleen)producten en Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen voor zover dit nodig is voor onderhoud en/of het herstellen van fouten. Klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Onderhoud of aanpassingen van de (Bruikleen)producten en Diensten kunnen uitbreidingen of beperkingen van (Bruikleen)producten en Diensten met zich meebrengen. Beperkingen geven Klant geen recht op compensatie.

6.6. Klant staat Score Utica toe de (Bruikleen)producten op elk redelijk moment te inspecteren, testen, onderhouden en vervangen.

6.7. Klant is niet gerechtigd de (Bruikleen)producten en Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden, zoals doch niet uitsluitend hacken, het versturen van spam of misleidende informatie, het opslaan en verspreiden van illegaal verkregen bestanden en informatie en het faciliteren van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Klant vrijwaart en stelt Score Utica schadeloos voor alle schade en kosten die Score Utica lijdt indien Klant handelt in strijd met het voorgaande.

 

Artikel 7. Prijzen

7.1. Door Score Utica opgegeven of met Score Utica overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Diensten en/of (Bruikleen)producten.

7.2. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Score Utica te allen tijde gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijzen vast zijn.

7.3. Score Utica is voorts gerechtigd om de door haar gehanteerde prijzen 1 keer per jaar te indexeren conform de CBS-index (CPI alle huishoudens). Score Utica zal een prijswijziging vooraf schriftelijk mededelen.

7.4 Score Utica baseert haar offertes onder meer op basis van een aantal gebruikers of werkplekken van Klant. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geldt het initiële aantal gebruikers of werkplekken als minimum aantal. Indien Score Utica na het sluiten van een overeenkomst een of meerdere malen instemt met een lager aantal gebruikers of werkplekken, blijft Score Utica onverminderd gerechtigd om nakoming te vorderen van vergoeding van het initieel aantal overeengekomen gebruikers of werkplekken. Voor andere overeengekomen onderdelen zoals (software)licenties, serverruimte en apparatuur geldt het initieel overeengekomen aantal eveneens als minimum, waarbij Score Utica te allen tijde gerechtigd blijft om de overeengekomen aantallen c.q. Diensten te vorderen, zelfs indien Score Utica op een of meerdere momenten akkoord is gegaan met een beperkter aantal of een beperktere vergoeding.

 

Artikel 8. Levertijd

8.1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Score Utica niet tot schadevergoeding en geeft Klant niet het recht zijn (betalings)verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

8.2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
(werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Score Utica benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Score Utica benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

8.3. Score Utica heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.4. Score Utica bepaalt de wijze waarop en door wie de (Bruikleen)producten worden verpakt en vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Klant om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van Klant. Klant is verplicht de (Bruikleen)producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.

8.5. Score Utica is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1. Indien Score Utica door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

9.2. Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Score Utica onvoorziene problemen bij productie of transport, faillissement van leveranciers, atmosferische storingen, onderhoud, tijdelijke beperkingen en/of storingen aan het communicatienetwerk en/of netwerkfaciliteiten of onjuiste of gestoorde overbrengingen dan wel slechte kwaliteit van het communicatienetwerk en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Score Utica afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Score Utica zijn ingeschakeld.

9.3. Indien sprake is van een overmachtsituatie is Score Utica bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

9.4. Indien Score Utica bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10. Gebreken en reclamatie

10.1. Score Utica staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde (Bruikleen)producten en Diensten in overeenstemming met hetgeen Klant krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Score Utica geleverde (Bruikleen)producten en Diensten dan zal Score Utica, de betreffende (Bruikleen)producten en Diensten opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Score Utica.

10.2. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door Score Utica geleverde (Bruikleen)producten als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, dan zal Score Utica deze gebreken (laten) herstellen of het betrokken product vervangen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Score Utica.

10.3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:

het door (personeel van) Klant niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;
ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
onoordeelkundig bewaren of gebruik door Klant;
het gebruik van (Bruikleen)producten in een andere dan de originele staat;


10.4. Gebreken in dan wel schade aan de door Score Utica ter beschikking gestelde (Bruikleen) producten die (mede) het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, beschadiging, (herstel)werkzaamheden door derden of door Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Score Utica, komen voor rekening van Klant.

10.5. Klant dient de geleverde (Bruikleen)producten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclamatie en/of vervanging vervalt. Een eventuele reclamatie met betrekking tot de hoeveelheid geleverde (Bruikleen)producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen Klant opleveren.

10.6. Klant dient binnen 8 dagen na levering een gebrek schriftelijk bij Score Utica te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclamatie vervalt elke aanspraak op Score Utica.

10.7. Indien Klant reclameert is hij verplicht Score Utica in de gelegenheid te stellen de (Bruikleen) producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. Klant is verplicht om de (Bruikleen)producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Score Utica te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclamatie en/of vervanging.

10.8. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde (Bruikleen)producten geven Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde (Bruikleen)producten.

10.9. Klant dient eventuele onjuistheden in facturen van Score Utica binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Score Utica mede te delen, bij gebreke waarvan Klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

10.10. Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

10.11. Na constatering van een tekortkoming in een (Bruikleen)product is Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

 

Artikel 11. Betaling

11.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de facturen van Score Utica te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum op basis van een automatische incasso.

11.2. Score Utica heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen. Deze zekerheid kan bestaan uit doch is niet beperkt tot een waarborgsom, een concerngarantie of een bankgarantie. Klant is gehouden aan het eerste verzoek van Score Utica tot het stellen van zekerheid gehoor te geven.

11.3. Score Utica heeft te allen tijde het recht om de kredietwaardigheid van Klant te (laten) controleren.

11.4. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Klant van rechtswege en zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim en over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 8% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

11.5. Alle aan de invordering verbonden kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, zijn voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 250,-.

11.6. Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Score Utica is steeds bevoegd om alles wat zij aan Klant schuldig is te verrekenen met hetgeen Klant aan Score Utica schuldig is of zal zijn.

11.7. Door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.8. Score Utica is te allen tijde gerechtigd tussentijds te factureren. Klant is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals is overeengekomen.

 

Artikel 12. Buitengebruikstelling en onderhoud

12.1. Score Utica is gerechtigd (tijdelijk) de Aansluiting van Klant en de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen en/of op te schorten, indien dit nodig is in verband met onderhoud of indien Klant één of meerdere verplichtingen jegens Score Utica niet dan wel niet naar behoren nakomt. De verplichting tot betaling van de overeengekomen maandelijkse vergoedingen en overige vergoedingen wordt niet opgeschort door de buitengebruikstelling of opschorting van de Diensten.

12.2. Score Utica zal Klant, indien mogelijk, vooraf in kennis stellen van haar voornemen onderhoud te plegen en/of het systemen buiten gebruik te stellen, onder vermelding, voor zover mogelijk, van het aanvangstijdstip en de ingeschatte duur van de buitengebruikstelling.

12.3. Klant is niet gerechtigd zelf dan wel door derden wijzigingen ten aanzien van de door Score Utica geleverde soft- en hardware aan te brengen en/of onderhoud te laten doen, zonder voorafgaande goedkeuring van Score Utica.

12.4. Score Utica is gerechtigd in geval van fraude of het vermoeden van fraude over te gaan tot gehele of gedeeltelijke buitengebruikstelling.

12.5. De Diensten worden weer hervat nadat Klant alsnog binnen een daartoe door Score Utica gestelde termijn zijn verplichtingen jegens Score Utica is nagekomen. Voor het opnieuw in gebruik nemen is Klant heraansluitingskosten aan Score Utica verschuldigd.

12.6. De buitengebruikstelling vindt plaats zonder dat Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding.

 

Artikel 13. Software as a service (SAAS) en modern workspace

13.1 Score Utica maakt bij haar SAAS en modern workspace Diensten gebruik van de soft- en hardware van derden. Klant is gehouden de algemene (gebruiks)voorwaarden van deze derden te accepteren omdat Klant anders geen gebruik kan maken van de betreffende soft- en/of hardware. Score Utica staat er niet voor in dat de door derden geleverde software foutloos functioneert en problemen zullen worden verholpen. Klant accepteert dat de door derden geleverde soft- en hardware enkel die kenmerken heeft die door de derden worden gespecifieerd en soft- en hardware van derden onderhevig is aan onderhoud en tijdelijke buitenwerkingstelling, upgrades, updates en eventuele (toekomstige) beperking van functionaliteiten. Score Utica zal zich inspannen een oplossing te vinden voor Klant indien Klant als gevolg van het voornoemde problemen met de Diensten ondervindt, doch is daarvoor niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk. Klant heeft geen recht op vermindering van de verschuldigde prijzen, opschorting en/of verrekening. Score Utica kan voor deze inspanningen kosten in rekening brengen.

13.2 Indien derden de soft- en/of hardware (tijdelijk) buiten gebruik stellen als gevolg van handelen of nalaten van Klant, dan is Klant hiervoor zelf verantwoordelijk en ontslaat dat Klant niet van haar betalingsverplichtingen jegens Score Utica.

Artikel 14. Hardware: garantie en eigendomsvoorbehoud

14.1. De door Score Utica te leveren (Bruikleen)producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

14.2. Nu de door Score Utica geleverde (Bruikleen)producten door derden worden geproduceerd is de garantie in het eerste lid van dit artikel beperkt tot de (fabrieks)garantie als verstrekt door de (toe)leveranciers en producten van de fabrikanten.

14.3. De in dit artikel verstrekte garantie geldt slechts indien Klant aan al zijn verplichtingen jegens Score Utica heeft voldaan. De vervanging of het herstel van (Bruikleen)producten gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van deze termijn ten gevolge. Herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en transportkosten, anders dan op grond van de in dit artikel bedoelde garantie zal door Score Utica in rekening worden gebracht bij Klant.

14.4. De eigendom van de (Bruikleen)producten blijft volledig bij Score Utica en/of de toeleveranciers, totdat Klant alle vorderingen van Score Utica op Klant, waaronder die in de zin van artikel 3:92 lid 2 BW, volledig heeft voldaan.

14.5. Klant is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde (Bruikleen)producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de (Bruikleen)producten is overgegaan op Klant. (Bruikleen)producten die in bruikleen zijn verstrekt mogen nooit worden verkocht, verhuurd, vervreemd, verpand of op enige wijze worden bezwaard of in gebruik worden geven. Klant is gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de (Bruikleen)producten te beschermen tegen schade of vervreemding op welke wijze dan ook.

14.6. Enkel indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de eigendom van (Bruikleen)producten overgaat op Klant, kan Klant de eigendom verkrijgen. In alle andere gevallen blijven de (Bruikleen)producten te allen tijde eigendom van Score Utica.

Artikel 15. Overdracht

15.1. De rechten en plichten uit een tussen Score Utica en Klant gesloten overeenkomst, of de overeenkomst zelf, mogen door Klant niet aan een derde worden overgedragen, tenzij hier vooraf schriftelijk toestemming van Score Utica voor wordt verkregen. De beperking van overdraagbaarheid heeft zowel verbintenis- als goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:82 lid 2 BW.

15.2. Klant verleent Score Utica op voorhand toestemming op de rechten en plichten die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien, of deze overeenkomst zelf, aan een derde over te dragen.

Artikel 16. Advisering

16.1. Alle door Score Utica gegeven adviezen en door Score Utica verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de capaciteit en kwaliteit van door Score Utica te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Score Utica verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Score Utica verleent ter zake geen enkele garantie.

16.2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Score Utica, is Score Utica niet aansprakelijk. Klant vrijwaart Score Utica tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Score Utica.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1. Buiten het bepaalde in artikel 14 van deze Voorwaarden heeft Klant geen enkele aanspraak op Score Utica wegens gebreken in of met betrekking tot de door Score Utica geleverde Diensten en (Bruikleen)producten. Score Utica is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Score Utica.

17.2. Score Utica is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen.

17.3. Score Utica is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is misbruik, diefstal of op andere wijze onrechtmatig handelen door een derde als gevolg waarvan een ander dan Klant gebruik kan maken van de door Score Utica geleverde Diensten dan Klant. In dat geval blijft Klant gehouden voor de afgenomen Diensten te betalen.

17.4. Indien en voor zover Score Utica al aansprakelijk zou kunnen zijn voor schade, is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot vergoeding van directe schade met een maximum van het door Klant aan Score Utica betaalde factuurbedrag in de laatste 6 opeenvolgende maanden voorafgaand aan het feit dat tot aansprakelijkheid heeft geleid, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.

17.5. Iedere vordering uit hoofde van schadevergoeding op Score Utica, tenzij deze door Score Utica is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden nadat Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

17.6. Klant vrijwaart Score Utica, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Score Utica, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Score Utica voortvloeiende kosten.

Artikel 18. Gegevens

18.1. Score Utica is in het kader van de Diensten in beginsel aan te merken als een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

18.2. Score Utica zal persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de met Klant gesloten verwerkersovereenkomst. Indien Score Utica persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke, doet zij dit overeenkomstig haar privacyverklaring, welke raadpleegbaar is op de website www.score-utica.nl en welke op verzoek kosteloos wordt toegezonden.

18.3. Klant is verplicht Score Utica schriftelijk op de hoogte te stellen van enige wijziging in persoonlijke gegevens, waaronder begrepen wijzigingen in adres, telefoonnummer en bankgegevens.

18.4. Klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende door Score Utica te verwerken (persoons)gegevens in acht zijn genomen en Klant gerechtigd is tot verwerking daarvan. Klant vrijwaart Score Utica en stelt Score Utica schadeloos voor alle aanspraken van derden en van betrokkenen van wie (persoons)gegevens worden verwerkt en waarvoor Klant verantwoordelijk is of wordt gehouden.

Artikel 19. Concurrentie

19.1. Het is Klant niet toegestaan om, zolang de relatie tussen Klant en Score Utica voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, medewerkers van Score Utica in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Score Utica.

19.2. Onder medewerkers van Score Utica worden in dit verband verstaan personen die in dienst van Score Utica of een aan Score Utica gelieerde onderneming zijn of op enig moment waren, of die op andere basis namens Score Utica werkzaamheden voor Klant hebben verricht gedurende de looptijd van de overeenkomst met Klant.

19.3 Indien Klant in strijd handelt met het bepaalde in artikel 19.1 en/of 19.2, verbeurt Klant, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete ten bedrage van EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintig duizend euro) voor elke overtreding, te vermeerderen met een bedrag van EUR 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Score Utica om schadevergoeding en winstafdracht te vorderen.

Artikel 20. Rechts- en forumkeuze

20.1. Op deze Voorwaarden en alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen tussen Score Utica en Klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij Score Utica ervoor kiest een procedure te voeren bij de daartoe bevoegde rechtbank uit hoofde van de vestigingsplaats van Klant.